lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Meppel

Een OPDC is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere basisscholen. Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor (de bekostiging van) de huisvesting van het OPDC. Zie voor meer informatie: https://opdcmeppel.nl/opdc/

1. WijsZo

WijsZo, onderdeel van het OPDC Meppel, is bedoeld voor kinderen die vastlopen op de reguliere basisschool. We spreken over vastlopen als de school en de ambulante dienst te weinig vooruitgang zien na het inzetten van gedragsinterventies op de school.

In een OPDC worden onderwijs en jeugdzorg gecombineerd. Het samenwerkingsverband PO2203 afdeling Meppel en de betrokken gemeenten werken samen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een effectief en doeltreffend programma samen te stellen die er op gericht is kinderen weer te laten integreren in het (reguliere) onderwijs.

Een plaatsing in WijsZo is voor drie maanden. School en ouders besluiten samen tot plaatsing. School kan contact opnemen met WijsZo om een kind aan te melden. Hiervoor is onder andere een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) nodig. Voor aanvullende documenten wordt er contact opgenomen met de IB’er. De school van herkomst behoudt zorgplicht. Een plaatsing bij WijsZo brengt geen extra kosten voor ouders met zich mee.

WijsZo heeft een eigen pagina op de website van het OPDC waar u meer informatie kunt vinden: https://opdcmeppel.nl/wijszo/.

Download hieronder de informatiegids voor meer informatie:

Informatiegids WijsZo

Aanmelding WijsZo

Scholen kunnen via Grippa een aanvraag indienen. Alle formulieren vindt u onder het kopje 'OPDC WijsZo' op de pagina ‘Documenten en Formulieren’.

2. Ambulante Dienst

Wanneer kinderen een specifieke onderwijsbehoefte hebben, kunnen scholen een beroep doen op de ondersteuning vanuit de ambulante onderwijskundige dienst afdeling Meppel. Het doel van ambulante onderwijskundige dienst is dat een kind met specifieke onderwijsbehoeften, zo goed mogelijk kan deelnemen aan het regulier onderwijs. Binnen deze dienst werken professionals die gespecialiseerd zijn in het omgaan met kinderen met gedrag- en ontwikkelingsstoornissen, kinderen die lichamelijk- en/of meervoudig beperkt, langdurig ziek of zeer moeilijk lerend zijn. De ambulante onderwijskundige dienst werkt nauw samen met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.

De begeleiding kan o.a. gaan om coaching of begeleiding van de leerkracht of intern begeleider, het adviseren m.b.t. klassenmanagement, het geven van scholing, voorlichting of het tijdelijk verzorgen van specifieke leerlingbegeleiding. Observaties en oudergesprekken vormen tijdens de begeleiding een leidraad. Ook kan het van belang zijn om multidisciplinair te werken. Het geven van adviezen en het aanleren van vaardigheden is maatwerk, gericht op de specifieke situatie van de leerling.

Aanmelding Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)

  • Scholen kunnen via Grippa een PAB aanvraag indienen met volgende formulier: 'AB Meppel - Aanvraagformulier PAB' op de pagina ‘Documenten en Formulieren’.

3. Orthopedagogen

Afdeling Meppel van het Samenwerkingsverband PO 2203 heeft een orthopedagogenpoule. Dit expertiseteam bestaat uit drie orthopedagogen en twee psychologisch assistenten. Er wordt met de scholen binnen afdeling Meppel intensief samengewerkt om het Passend Onderwijs inhoud te geven. De orthopedagogen kunnen worden gevraagd voor een consultatie of diagnostiek.

Aanmelding Orthopedagogenpoule

Scholen kunnen via Grippa een aanvraag voor de orthopedagogenpoule indienen. De formulieren voor het aanvragen zijn te downloaden via Grippa.

Benodigde formulieren:

Verder kan hierbij aanvullende informatie zoals eerdere onderzoeksverslagen, (P)AB verslagen, LOVS gegevens etc. meegestuurd worden.

Na het aanmelden worden de formulieren zo snel mogelijk in behandeling genomen. Na de aanmelding neemt de orthopedagoog of psychodiagnostisch medewerker contact met school op om een afspraken te maken.

Deze formulieren vindt u ook onder het kopje 'Orthopedagogen' op de pagina ‘Documenten en Formulieren’.