lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Extra ondersteuning

Onder extra ondersteuning vallen zaken, zoals:

 • Observatieplaatsing
 • Begeleiden of ondersteunen van een leraar
 • Co-teaching
 • Leerlingenondersteuning door middel van een remedial teacher, onderwijsassistentie e.d.
 • Kortdurende of langdurige plaatsingen in het SBO of SO
   

Onder arrangementen worden voorzieningen bedoeld die op aanvraag door de Commissie Arrangeren kunnen worden toegekend aan leerlingen of leraren met een ondersteuningsbehoefte.

De school kan grenzen aangeven bij de ondersteuningsmogelijkheden. Deze grenzen kunnen er zijn vanwege de complexiteit van de problematiek en de mate van zelfredzaamheid van de leerling. De veiligheid van de leerling of medeleerlingen kan in het geding zijn, waardoor een reguliere schoolplaatsing niet mogelijk is.

Toeleiding naar extra ondersteuning

Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zal de inzet van een arrangement veelal noodzakelijk zijn. Een commissie van deskundigen is verantwoordelijk voor het toekennen van extra middelen.

Bij de toeleiding naar extra ondersteuning gelden de volgende principes:

 • Er wordt uitgegaan van handelingsgerichte diagnostiek
 • Er wordt thuis- en schoolnabij gehandeld
 • Ouders worden altijd betrokken
 • De procedure is transparant
 • Overbodige bureaucratie wordt vermeden
   

Horizontale verwijzingen behoren tot de mogelijkheden. Wat op de ene basisschool niet kan, kan wellicht op een andere school wel.

De route van ondersteuningstoewijzing voor leerlingen die al op een school voor basisonderwijs zitten, verloopt volgens de volgende stappen:

1.   Signalering van een afwijkende ontwikkeling van een leerling door de leerkracht;
2.   In overleg met de intern begeleider van de school wordt de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht en worden eventueel interventies ingezet;
3.   Bespreking met ouders;
4.   Collegiale consultatie vindt plaats;
5.   Het ondersteuningsteam op schoolniveau wordt ingeschakeld indien een multidisciplinaire benadering wenselijk is;
6.   Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, indien er sprake is van een arrangement;
7.   De aanvraag wordt beoordeeld door de Commissie Arrangeren;
8.   Indien er sprake is van extra ondersteuning wordt het deskundigenadvies aangevraagd en uitgebracht;
9.   Indien er sprake is van gevraagde plaatsing op SBO of SO geeft de Commissie Arrangeren hierover advies, de Commissie Toewijzing beslist over toewijzing;
10. Een arrangement wordt geëvalueerd door de Commissie Arrangeren;
11. Een plaatsing wordt geëvalueerd door de Commissie Arrangeren in samenspraak met de (S)BO-school en de aanvragende reguliere basisschool;
12. Deze evaluatie maakt duidelijk of verlengde plaatsing noodzakelijk is, of dat kan worden terugverwezen naar het regulier onderwijs (blauwe pijl);