lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Basisondersteuning

Elke school binnen het samenwerkingsverband dient de volgende basisondersteuning te kunnen bieden:

A. Preventieve en lichte curatieve interventies, bestaande uit

 • Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen;
 • De zorg voor een veilig schoolklimaat;
 • Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
 • Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
 • Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen;
 • Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen en
 • Een protocol voor medische handelingen.

Deze preventieve en licht curatieve interventies worden planmatig uitgevoerd:

 • Eenduidig geldend voor het hele samenwerkingsverband;
 • Binnen de ondersteuningsstructuur van de school;
 • Onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
 • Waar nodig met inzet van expertise van andere scholen;
 • Soms met inzet van ketenpartners;
 • Zonder indicatiestelling

B. Een ondersteuningsstructuur met een (bovenschools) IB'er

Elke school dient te kunnen beschikken over een IB'er (taak of functie).
De directeur van de school is verantwoordelijk en kan bepaalde taken desgewenst zelf uitvoeren. Hij kan ook taken mandateren of laten uitvoeren door de IB'er.
De IB'er onderhoudt contacten met ouders/verzorgers en het samenwerkingsverband. De IB'er coördineert binnen de school het handelingsgericht werken en draagt zorg voor een adequaat leerlingvolgsysteem.
De IB'er stelt in overleg met de leraar het ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen voor wie dit van toepassing is.
De IB'er coördineert het ondersteuningsteam binnen de school en voldoet aan verzoeken van het SWV m.b.t. het opstellen van aanvraagformulieren, het bijstellen van het ondersteuningsprofiel, het leveren van kengetallen e.d.

C. Een planmatige aanpak voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, bestaande uit een zorgvuldige toelating, het werken met een ontwikkelingsperspectief, afstemming met ouders en zorgvuldige procedure rondom de schoolverlating.