lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Doelen

Visie

De vereniging PO 2203 ziet als haar opdracht dat zoveel mogelijk van de in onze regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Missie

We zijn er van overtuigd dat ieder kind met eigen mogelijkheden en talenten de ruimte en aandacht moet krijgen die het verdient; we spannen ons in voor alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken. De beste onderwijskansen voor elk kind zoeken we thuisnabij in wijk of dorp. Waar nodig wordt sociaal-maatschappelijke zorg gecombineerd met onderwijs en ondersteuning. Als einddoel zien we een actieve deelname in de samenleving. Voor het zover is dragen we onze leerlingenpopulatie met een passend advies over aan het voortgezet onderwijs.

Middelen

De vereniging hanteert bij haar opdracht onderstaande middelen:

 • Het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag.
 • Gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen.
 • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
 • Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.

Andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Uitgangspunten

De vereniging hanteert bij haar opdracht de volgende uitgangspunten:

 • Voor alle zorgleerlingen realiseren we een passend ondersteuningsarrangement. Dit ondersteuningsarrangement wordt zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving aangeboden. Indien het in het belang is van de ontwikkeling van een kind, begeleiden wij de leerling naar een speciale voorziening.
 • Centraal worden de zaken geregeld waar dat noodzakelijk is en elkaar versterkt, decentraal (in de 3 afdelingen) waar dat kan.
 • Leraren vormen de spil in het onderwijs en de eerstelijnszorg. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een goede toerusting van leraren.
 • Alle scholen bieden in ieder geval basisondersteuning. De basisondersteuning voldoet aan de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert in haar toezichtskader. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen.
 • Om de kwaliteit en efficiency van speciale onderwijsvoorzieningen te versterken, streven we er naar de expertise in de regio te bundelen en (zo mogelijk) te komen tot een geïntegreerde speciale onderwijsvoorziening(en). De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bekostiging van de instandhouding van deze voorziening(en), de onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur waar deze voorziening onder valt.
 • We streven ernaar het verblijf op een speciale voorziening zoveel mogelijk tijdelijk te laten zijn.
 • Het SWV PO 2203 stelt een streefpercentage vast voor deelname aan het speciaal onderwijs.
 • Er is sprake van vroegtijdige signalering en daar waar nodig handelingsgerichte hulpverlening / aanpak. Indien het noodzakelijk is een kind te plaatsen in een speciale setting zijn de onderwijs- en zorgbehoeften van een kind uitgangspunt bij de beslissing. De beslissing en plaatsing gebeurt snel, transparant en efficiënt via een eenduidige zorgroute.
 • Formulieren en procedures in de drie afdelingen komen met elkaar overeen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken.
 • Ouders zijn onze partners. Partnerschap schept wederzijdse verplichtingen. We betrekken ouders bij het onderwijs en de begeleiding van hun kinderen en nemen hun inbreng over hun kind serieus. We respecteren de keuzevrijheid van ouders, tenzij dit het belang van het kind schaadt.
 • Voor een succesvolle schoolcarrière is voor enkele kinderen passende ondersteuning noodzakelijk. We werken samen met partners uit het Centrum voor Jeugd en Gezin, politie, tweedelijnszorg en andere ketenpartners. De samenwerking gaat uit van de gedachte ‘één gezin, één plan’.
 • Het SWV PO 2203 werkt samen met andere samenwerkingsverbanden passend onderwijs om het zogenaamde ’grensverkeer’ en de overgang naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te regelen.
 • Het bieden van onderwijs en begeleiding vindt plaats op de scholen. De zorgmiddelen gaan zoveel mogelijk naar de scholen/groepen. Het Samenwerkingsverband kan in onderling overleg afspreken om een deel van de middelen gezamenlijk aan te wenden voor bijvoorbeeld de inzet van orthopedagogen en ambulant begeleiders en professionalisering.
 • De organisatie van het samenwerkingsverband is klein en slagvaardig en wordt gekenmerkt door korte lijnen en transparantie.
 • Het SWV PO 2203 gaat uit van een goede balans tussen uniformiteit (wanneer dat bijdraagt aan kwaliteit en/of efficiënt is) en ruimte voor eigen identiteit.
 • Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het in stand houden van een kwalitatief goede speciale onderwijsvoorziening, de route ernaar toe en de route terug naar de basisschool.
 • Het Samenwerkingsverband hanteert de Code Goed bestuur.