Verwijzing naar SBO en SO

De aanmelding bij het SBO of SO gebeurt altijd schriftelijk. Nadat de leerling schriftelijk is aangemeld, kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • Ouders respecteren en/of onderschrijven de grondslag van de school.
  • Voor speciaal basisonderwijs: aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld.
De zorgplicht geldt ook als er voor een leerling (nog) geen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) is afgege­ven.
De aanmeldingsschool moet voor deze leerling op zoek naar een andere passende plek.

De SBO of SO school stuurt het aanmeldingsformulier naar de reguliere basisschool waar volgens de ‘Procedure extra ondersteuning’ wordt bepaald of plaatsing in het SBO of SO noodzakelijk is en een toelaatbaarheidsverklaring kan worden afgegeven.

Criteria Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs

Leerlingen komen in aanmerking voor Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs, wanneer sprake is van dermate ernstige problematiek, dat het niet mogelijk is de noodzakelijke ondersteuning in het regulier onderwijs te bieden.
De mogelijkheden zoals geschetst in het School Ondersteuningsprofiel (SOP) van de school bieden hiervoor de basis. Niet de stoornis of de beperking is hierbij bepalend, maar:

     A. De ernst van de beperking in de onderwijsparticipatie
     B. De handelingsverlegenheid in het regulier onderwijs

De Commissie Arrangeren doet onderzoek naar de beperkingen in de onderwijsparticipatie en naar de mogelijkheden van de leerling en stelt een deskundigenadvies op. Indien een positief plaatsingsadvies wordt gegeven wordt het dossier naar de Commissie Toewijzing gestuurd met het verzoek om een Toelaatbaarheidsverklaring af te geven.
De Commissie Arrangeren kent de SBO- en SO-scholen en kan daarom adviseren welke school het best de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.

Er kan sprake zijn van een beperking tot participatie in het onderwijs wanneer er sprake is van een ernstige leerachterstand of ontwikkelingsachterstand, een laag IQ, een zeer geringe (sociale) redzaamheid, structureel schoolverzuim, ernstige problemen in het gedrag en ernstige motorische problematiek.